._54.Кои Лица Дължат Данък Върху Наследството.

       • С данък върху наследството се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната и чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

• Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на България.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник