._53.Кои Наследства НЕ се Облагат с Данък Върху Наследството.

       • Наследство, получено от преживял съпруг и наследниците по права линия, без ограничения, не се облага с данък върху наследството.

       • Наследствен дял, който е на стойност под 250 000 лв., не се облага с данък върху наследството.

       (чл.**, ал.* и чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник