._51.Кои Дарения и Кои Лица са Освободени от Данък Върху Даренията.

       • Освобождават се от данък върху даренията:

     - даренията за лечение на граждани на държава от ЕС или ЕИП, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

     - даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100% и социално слаби граждани;

     - даренията за сдружения и фондации, които получават субсидии от държавния бюджет;

     - даренията за сдружения и фондации, които са регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност;

     - обичайните подаръци;

     - имущество, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

     - даренията в полза на народните читалища;

     - безвъзмездно предоставената помощ при условията на Закона за Меценатството.

       • Освобождаването от данък върху даренията е в сила и когато дарението е извършено в полза на идентични или сходни лица, установени в държава от ЕС или ЕИП.

       • За целите на освобождаването от данък, се изисква да може да се докаже статутът на надарените лица и целите, за които ще се използва дарението.

       (чл.**, ал.*, т.*, т.*, т.*, т.*, т.*, т.* и т.**, ал.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник