._50.Как се Определя Данъкът Върху Даренията.

       • Основа за определяне на данъка е оценката на придобитото имущество към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта за собственост.

       • Придобитото имущество се оценява по следния начин:

     - Недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях – по по-високата цена, обявена в акта на дарителя или данъчната оценка от общината;

     - Чуждестранна валута и благородни метали – по курса на БНБ;

     - Ценни книжа – по пазарна стойност, а когато не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения – се оценяват по номинал;

     - Превозните средства – по застрахователна стойност;

            - Останалите движими вещи и права – по пазарна стойност.

       (чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник