._49.За Кои Лица и в Кои Случаи НЕ се Подава Декларация за Получено Дарение.

       • Не подават декларация за безвъзмездно получено имущество лицата:

- сдружения и фондации, които са регистрирани в обществена полза;

- непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

- получили обичайни подаръци;

- придобили имущество по Закона за Приватизацията и Следприватизационния Контрол;

- придобили имущество в изпълнение на задължение по закон;

- придобили имущество по решение на Министерски съвет, във връзка с изпълнение на приоритетен инвестиционен проект.

(чл.**, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник