._48.В Какъв Срок се Декларира и Внася Данък Върху Даренията.

       • Данъкът се внася в общината по адресна регистрация или седалище на задълженото лице, придобило имущество по безвъзмезден начин, но когато е придобит недвижим имот, тогава данъкът се внася в общината по местонахождението на имота.

       • При безвъзмездно придобиване на имущество, задълженото лице подава декларация за облагането му с данък и заплаща данъка в 2-месечен срок от получаването на имуществото.

       (чл.**, ал.*, ал.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник