._47.Кои Лица Дължат Данък Върху Даренията.

       • Данъчно задължени лица са:

     - надареният (придобиващият имуществото), а когато той е в чужбина, тогава дарителят дължи данъка;

     - когато страните са се уговорили, че данъкът ще се дължи в някакво съотношение и от двете страни, те отговарят солидарно;

     - когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от дарителя, тогава надареният е гарант.

       (чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник