._46.Кои Придобивания се Облагат с Данък Върху Даренията.

       • С данък върху даренията се облагат:

- придобито чрез акт на дарение имущество;

- придобито по друг безвъзмезден начин имущество, освен ако то не е прехвърлено в изпълнение на задължение по закон или по решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на имущество на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти;

- погасени чрез опрощаване задължения;

- придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

 (чл.**, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник