._45.Облагат ли се Даренията Между Съпрузи и Роднини по Права Линия.

       • Даренията между съпрузи и роднини по права линия не се облага с данък върху даренията.

       (чл.**, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник