._43.Кои Възмездни Придобивания на Имущество са Освободени от Данък.

       • Освобождават се от данък непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел, како и имуществата, придобити по реда на Закона за Приватизация и Следприватизационен Контрол.

(чл.**, ал.*, т.* и т.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник