._42.Кои Лица са Освободени от Плащане на Данък Върху Възмездно Придобито Имущество.

       • Освобождават се от данък придобитите имущества от:

- държавата и общините;

- образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка;

- социалните и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа;

- Българския Червен кръст;

- национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

- фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

- лечебните заведения, които могат да се създават от държавата и определени други лица;

- законно регистрираните вероизповедания в България – за имотите за богослужебна дейност;

- чуждите държави – за придобиване на недвижими имоти в България.

       • Придобитото от горните организации имущество се освобождава от данък, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация.

(чл.**, ал.*, т.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник