._41.Как се Определя Данъкът Върху Възмездно Придобито Имущество.

       • Основа за определяне на данъка е оценката на придобитото имущество към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта за собственост.

       • Придобитото имущество се оценява по следния начин:

- Недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях – по по-високата от уговорената между страните цена или данъчната оценка от общината;

           - Превозните средства – по застрахователна стойност.

       • При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се изчислява върху превишението.

(чл.**; чл.**, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник