._40.Къде и Кога се Заплаща Данъкът Върху Възмездно Придобито Имущество.

       • Данъкът се заплаща в общината:

- по местонахождение на недвижимия имот;

- по адресна регистрация или седалище на задълженото лице, което е придобило моторното превозно средство.

       • Данъкът се заплаща към момента на (преди) прехвърлянето на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства, а в случаите на придобиването им по давност – към момента на (преди) издаването на акта, удостоверяващ тяхната собственост.

       • Съдии, нотариуси и други отговорни длъжностни лица извършват сделка за възмездно придобиване на имущество, след като установят, че дължимият данък е платен.

       • Нотариусите, в 7-дневен срок от извършване на сделка с недвижим имот или МПС, предоставят на съответната община информация за заплатения данък върху прехвърлянето и данъчната основа, върху която е определен. На базата на тази информация, общината определя нов данък върху прехвърлените имоти и уведомява новия собственик.

       • Службите по вписванията, в 7-дневен срок (от деня след вписването), уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратени вещни права върху недвижими имоти.

•  МВР, чрез Министерство на финансите, също предоставя на общините информация за новорегистрираните МПС или промени в тяхната регистрация.

(чл.**, ал.* и *; чл.**; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник