._39.Кои Лица са Задължени да Плащат Данък Върху Възмездно Придобито Имущество.

       • Данъчно задължени лица са:

- Купувачът на имуществото, а когато купувачът е в чужбина, тогава продавачът дължи данъка;

- При замяна – от лицето, което придобива имущество с по-висока стойност, освен ако страните не са се разбрали друго;

- Когато страните са се уговорили, че данъкът ще се дължи в някакво съотношение и от двете страни, те отговарят солидарно;

- Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от продавача, тогава купувачът е гарант.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник