._38.Кои Имущества се Облагат с Данък Върху Възмездно Придобито Имущество.

       • С данък върху имуществата, придобити по възмезден начин, се облагат:

- придобитите недвижими имоти, в т.ч. ограничените вещни права върху тях;

- моторните превозни средства, без тези, които са придобити преди първоначалната им регистрация в България.

• Със същия данък се облагат и придобитите по давност недвижими имоти и моторни превозни средства.

(чл.**, ал.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник