._37.Какъв е Размерът на Данъка Върху Възмездно Придобито Имущество.

       • Данъкът върху възмездно придобито имущество е в размер от 0,1 до 3% върху оценката на прехвърленото имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

       • Всяка община, чрез наредба на Общинския съвет, определя размера на данъка върху възмездно придобитото имущество в горните граници.

(чл.**, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник