._24.В Какъв Срок се Декларира Придобиването на Превозно Средство.

       • В 2-месечен срок от придобиването на превозни средства, собствениците им ги декларират в общината по своя постоянен адрес или седалище.

       • Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес или седалище в България, декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното средство.

       • Правото на собственика за освобождаване от данък или ползване на данъчно облекчение, се посочва в декларацията или с подаване на нова декларация.

       • Размерът на данъка за пътните превозни средства се определя от общината, въз основа на подадената декларация и данните от регистъра на МВР за превозни средства, и се съобщава на задълженото лице.

       (чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник