._23.В Какъв Срок се Внася Данъкът Върху Превозните Средства.(изм. ДВ-71 от 11.08.2020)

       • Данъкът върху превозните средства се внася в следните срокове:

- На две равни вноски, до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим;

- На предплатилите до 30 април за цялата година, се прави 5% отстъпка;

- За превозните средства, които са придобити и регистрирани за движение през текущата година, данъкът се внася в 2-месечен срок от датата на придобиването и регистрацията им, в размер на 1/12 част от годишния данък за всеки месец – от месеца на придобиването до края на годината. Това се отнася и за придобитите превозни средства в неизправност;

- При промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

• Заплащането на данъка е условие за редовност на периодичния технически преглед. Заплащането се удостоверява с проверка в системата за автоматизиран обмен на информация между базите данни на Министерството на транспорта, Министерството на финансите и съответната община, или с официален документ от общината.

• При прехвърляне на собствеността на превозно средство, новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е заплатил до края на годината.

• За превозните средства, на които е прекратена регистрацията за движение, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията. Това не се прилага в случаите на служебно прекратена регистрация заради неплатена задължителна застраховка ”Гражданска отговорност”.

• На обявените за издирване превозни средства, регистрацията се прекратява след подадено заявление от собственика и данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията.

• За превозните средства, които са излезли от употреба, но в нормативен акт е предвидено задължение за тяхното предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им. Това не се прилага в случаите на служебно прекратена регистрация заради неплатена задължителна застраховка ”Гражданска отговорност”.

(чл.**; чл.**, ал.*, ал.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник