._22.Кои Превозни Средства се Облагат с Данък Върху Собствеността. Кои Лица Дължат Данък Върху Превозни Средства.

       • С данък върху превозните средства се облагат:

            - превозните средства, предназначени за движение по пътищата;

            - плавателните съдове;

            - въздухоплавателните средства.

       • Данъкът се дължи от собствениците на превозните средства и се внася в общината по постоянен адрес или седалище на собственика, а когато собственикът няма постоянен адрес или седалище в България, данъкът се внася в общината, в която е регистрирано превозното средство.

(чл.**; чл.**; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник