._21.От Кой Момент се Дължи Данък Върху Недвижим Имот.

       • Данъкът върху недвижимите имоти се дължи, считано от:

     - За новопостроените сгради или части от сгради, данъкът се дължи от месеца, следващ месеца, през който са въведени в експлоатация или имат разрешение за ползване, но не по-късно от 2 години от завършването на сградата в груб строеж или не по-късно от съставянето на акта, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно проекта;

     - При прехвърляне на имота, приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът вече не е бил платен от прехвърлителя;

     - При частично или пълно унищожаване на сграда, както и при промяна на статута ѝ от облагаема в необлагаема и обратно, задължението за плащане на данъка се прекратява или възниква от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

       (чл.**; чл.**, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник