._20.В Кои Случаи НЕ се Подава Декларация, Свързана с Недвижим Имот.

       • Не се подава декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти:

     - за новопостроените сгради, които се въвеждат в експлоатация по реда на ЗУТ, като нужните данни за определяне на данъка се подават в общината в 2-месечен срок от възложителя на строежа, след завършването му в груб строеж;

     - за придобитите по възмезден или безвъзмезден начин имоти и ограничени вещни права върху тях.

       (чл.**, ал.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник