._19.В Кои Случаи и в Какъв Срок се Подава Декларация, Свързана с Недвижим Имот.

       • Декларирането за възникване на задължение за облагане с данък върху недвижимите имоти или за неговата промяна, се извършва от данъчно задълженото лице, чрез подаване на декларация по образец в общината по местонахождението на имота, в следните срокове:

     - До 2 месеца – за новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ;

     - До 2 месеца – при преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда;

     - До 2 месеца – при промяна на обстоятелство, което има значение за определяне размера на данъка;

     - До 6 месеца – при придобиване на недвижим имот по наследство;

     - До 2 месеца – при частично или пълно унищожаване на сграда, както и при промяна на статута ѝ от облагаема в необлагаема и обратно;

     - До 2 месеца – когато данъчно задълженото лице предяви право на освобождаване от данък или ползване на данъчно облекчение.

       • Подадена декларация от един съсобственик или ползвател, ползват и останалите съсобственици или ползватели.

       • Чрез данъчната декларация до общината по местонахождението на имота, данъчно задължените лица предявяват правото си на освобождаване от или намаляване на данъка.

       • При дължим данък:

            - за придобит недвижим имот;

            - за промяна в обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;

            - при пълно или частично унищожаване на сграда; или

            - при смяна на статута от необлагаема в облагаема,

       общината по местонахождението на имота извършва проверка на обстоятелствата, определя данъка и уведомява за това данъчно задълженото лице.

(чл.**; чл.**, ал.*; чл.**; чл.**; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник