._18.В Кои Случаи Данък Недвижими Имоти се Намалява.

       • Данък недвижими имоти се намалява в следните случаи:

- 50% намаление – за имот, който е основно жилище;

- 75% намаление – за имот, който е основно жилище на лица с намалена работоспособност от 50 до 100%.

       • В случай че едно лице е декларирало повече от едно основно жилище, облекченията не се прилагат и данъкът се дължи в пълен размер и за всяко от жилищата.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник