._17.Кои Лица и Обекти са Освободени от Плащане на Данък Върху Недвижимите Имоти.

       • Освободени от данък върху недвижимите имоти са следните лица и имоти:

- Общините – за имотите, които са публична общинска собственост, ако не се използват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност;

- Държавата – за имотите, които са публична държавна собственост, ако не се използват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност, или ако имотът не е предоставен за ползване на лице, което не е освободено от данъка;

- Читалищата – за сградите, които ползват, ако не ги използват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност;

- Музеи, галерии и библиотеки;

- Българският Червен кръст и организациите на Червения кръст от държави в ЕС – за сградите им в България, ако не ги използват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност;

- Висшите училища и академиите – за сградите им, които се използват за учебен процес и научна дейност, ако не ги използват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност;

- Регистрираните вероизповедания – за храмове, манастири и молитвени домове, които са вписани в нарочния публичен регистър, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, ако не ги използват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност;

- Паркове, спортни игрища, площадки и други подобни имоти за обществени нужди;

- Сградите, които представляват културна ценност (паметници на културата), когато не се използват със стопанска цел;

- Временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение, до завършването и предаването им в експлоатация;

- Сгради, построени преди 1990 г. или преди 2005 г., ако бъдат реновирани и получат сертификат за съответен енергиен клас, могат да бъдат освободени от плащане на данък върху недвижимите имоти за срок от 3 до 10 години, освен ако реновацията не е финансирана с публични средства;

- Има и други лица, имоти и условия за временно или постоянно освобождаване от данък върху недвижимите имоти.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник