._16.Дължи се Данък Върху Недвижим Имот, Който НЕ се Използва.

       • Данъкът върху недвижимите имоти се дължи и заплаща – независимо дали имотът се използва, или не.

 (чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник