._15.Кои Лица Дължат Данък Върху Недвижимите Имоти.

       • Данъчно задължени лица са:

            - собствениците на облагаемите с данък недвижими имоти;

            - собственик на сграда, която е построена върху държавен или общински поземлен имот;

            - ползвател, на когото е учредено вещно право на ползване на недвижим имот;

            - ползвател, на когото е предоставен държавен или общински имот за управление;

     - концесионер, с когото е сключен договор за концесия за експлоатация на облагаем с данък недвижим имот.

       • При концесия за добив, данъчно задължено лице е собственикът (държавата или общината), с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.

       • Когато няколко лица притежават право на собственост или ограничени вещни права на ползване върху облагаем недвижим имот (съсобственици), те дължат данък, който съответства на притежаваните от тях части. Всеки от съсобствениците може да плати данъка за целия имот, за сметка на останалите.

(чл.**; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник