._14.Кои Имоти НЕ се Облагат с Данък Върху Недвижимите Имоти.

       • Не се облагат с данък върху недвижимите имоти следните имоти:

     - Земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен (определения за застрояване двор – или 10% от площта на имота);

     - Недвижимите имоти с данъчна оценка до 1 680 лв. включително;

     - Поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканска и общинска пътни мрежи и железопътната мрежа;

     - Поземлените имоти, заети от водни обекти, които са държавна и общинска собственост.

 (чл.**, ал.*, ал.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник