._13.Кои Имоти се Облагат с Данък Върху Недвижимите Имоти.

       • С данък върху недвижимите имоти се облагат:

- всички сгради;

- самостоятелни обекти в сгради;

- поземлените имоти в строителните граници на населените места (т.н. УПИ);

- поземлените имоти извън строителните граници на населените места, които, според подробен устройствен план (ПУП), са предназначени за жилищни, обществено-обслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други.

(чл.**, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник