._12.В Какъв Срок се Внася Данъкът Върху Недвижимите Имоти.

       • Данъкът върху недвижимите имоти се внася в следните срокове:

- На две равни вноски, до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим;

- На предплатилите до 30 април за цялата година, се прави 5% отстъпка;

- При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещно право на ползване, дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя, преди прехвърлянето/учредяването;

- За недвижимите имоти, които са придобити през текущата година, данъкът се заплаща на две вноски (до 30 юни и до 31 октомври) или авансово (до 30 април), а ако придобиването е станало след тези срокове – данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.

       • Данъкът върху недвижимите имоти се внася в общината, на чиято територия се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионер, за имот, разположен на територията на повече от една община, се внася в общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник