._11.Как се Определя Данъчната Оценка на Недвижимите Имоти на Предприятията.

       • Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка от общината, а данъчната оценка на жилищните имоти на предприятията е данъчната оценка от общината.

       • Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка от общината.

• Ако предприятие е собственик на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, тогава данъчната оценка е данъчната оценка от общината.

       • При новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот или ограничено вещно право на ползване, предприятията, в срок до 2 месеца, подават информация до общинската администрация за отчетната стойност и всички други обстоятелства, нужни за определяне на данъка.

       • При липса в предприятието на счетоводни данни за недвижимия имот, или когато те не отговарят на истината, данъчната оценка се определя от общината, за сметка на предприятието, по реда на ДОПК.

 (чл.**, чл.**, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник