._9_.Кога се Определя Данъчната Оценка Върху Недвижимите Имоти.

       • Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя в следните срокове:

- Към 01 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на данъчно задължените лица, до 01 март на същата година;

- При промяна на данъчната оценка на имота през годината, данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. Това не се отнася за нежилищни имоти, които са собственост на или се ползват от предприятия.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник