._8_.Какъв е Размерът на Данъка Върху Собствеността на Недвижимите Имоти.

       • Данъкът върху недвижимите имоти е в размер от 0,1 до 4,5 на хиляда (от 0,0001 до 0,0045%) върху данъчната оценка на недвижимия имот.

       • Всяка община, чрез наредба на Общинския съвет, определя размера на данъка върху недвижимите имоти в горните граници.

(чл.22, обявен за противоконституционен, и §4в от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник