._7_.Къде се Предоставят Данните за Местните Данъци и Такси.

       • Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

- идентификационните данни за задължените за местни данъци и такси лица;

- обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

- правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;

- данъчните облекчения и освобождавания за местни данъци и такси;

- размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;

- данни, които са от значение за определяне на такса битови отпадъци (в сила от 01.01.2020 г.);

- други данни, които са от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

(чл.** от ЗМДТ)

За неизпълнение на задълженията по предоставяне на ежедневна информация от страна на общините до Министерство на финансите, виновното длъжностно лице се наказва с глоба от 500 до 2 500 лв., а при повторно нарушение – глобата е в размер от 1 000 до 5 000 лв. (чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник