._6_.Как се Отсрочват или Разсрочват Местни Данъци и Такси.

       • Отсрочване или разсрочване на местни данъци и такси се извършва по следния ред:

- По искане на задължено лице, кмет на община има право самостоятелно да издаде разрешение за отсрочване или разсрочване на местен данък в размер до 100 000 лв. и за срок до една година от издаването на разрешението. За по-големи размери или за по-дълъг срок, разрешението става с решение на Общинския съвет.

- По искане на задължено лице, кмет на община има право самостоятелно да издаде разрешение за отсрочване или разсрочване на местна такса в размер до 30 000 лв. и за срок до една година от издаването на разрешението. За по-големи размери или за по-дълъг срок, разрешението става с решение на Общинския съвет.

(чл.*, ал.*; чл.**, ал.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник