._5_.Как се Събират Местните Данъци и Такси.

       • Местни данъци и такси се установяват, обезпечават и събират от общинската администрация, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Обжалването на свързаните с тях актове също се извършва по реда на ДОПК.

       • Приходите от местни такси постъпват в бюджета на общината, освен ако е определен концесионер за тяхното събиране, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси.

       • Невнесените в срок местни данъци и такси се събират заедно със законовата лихва – до окончателното изплащане на дължимия местен данък или такса.

       • В производствата по установяване, обезпечаване и събиране на дължими местни данъци и такси, общинските служители имат съответно статута на органи по приходите и на публични изпълнители към Националната агенция по приходите (НАП).

(чл.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.*; чл.**, ал.*, ал.* и ал.*; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник