._4_.Как се Определят Местните Такси.

       • Местните такси се определят при спазване на следните принципи:

           - Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяната услуга;

- Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

- Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

       • За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

       • Размерът на определена местна такса може да не възстановява пълните разходи на общината за предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. Общинският съвет може да реши да освобождава изцяло или частично отделни категории лица от плащане на отделни видове такси. Всички намаления на местни такси, под реалната цена за предоставяните срещу тях услуги, се покриват от собствените приходи на общината.

(чл.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник