._3_.Кои Такси са Местни Такси.

       • Местни Такси, които постъпват в общинските бюджети, са:

            - такса за битови отпадъци (т.нар. такса смет);

            - такси за ползване на пазари, тържища, тротоари и други подобни;

            - такси за детски ясли и градини;

            - социални услуги, които се финансират от общинския бюджет;

     - такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, извън фиксираното от държавата;

            - такси за технически услуги, предоставяни от общината;

            - такси за административни услуги, предоставяни от общината;

            - такса за притежаване на куче;

            - такси за гробни места;

            - такси за платено паркиране на улици, тротоари или площади;

            - други местни такси, които са определени със закон.

       • Общинският съвет на всяка община определя с наредба размера на местните такси, въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи за предоставяне на съответната услуга.

       • Размерът на таксата за всяка административна услуга, предоставяна от общината, трябва да съответства на необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица, но тези административни разходи не могат да надвишават 20% от размера на таксата за тази услуга.

       • Местните такси трябва да са прости и пропорционални. Те се заплащат на общините в брой или с банков превод, в т.ч. и със закупуване на общински таксови марки.

       • Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.

(чл.*; чл.*; чл.*; чл.**; чл.**** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник