._2_.Кой Подава Данъчна Декларация за Местен Данък.

       • Данъчните декларации за местните данъци се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители – по образци, одобрени от министъра на финансите.

       • Местните данъци могат да се заплащат на общините в брой или с банков превод.

(чл.*; чл.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник