._1_.Кои Данъци са Местни Данъци.

       • Местни Данъци, които постъпват в общинските бюджети, са:

- данък върху недвижимите имоти;

- данък върху превозните средства;

- данък върху възмездно придобито имущество – недвижими имоти и МПС;

- данък върху даренията;

- данък върху наследството;

- патентен данък;

- туристически данък;

- данък върху таксиметров превоз на пътници;

- други местни данъци, които са определени със закон.

       • Общинският съвет на всяка община определя с наредба размера на местните данъци в границите, определени от закона.

       • Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци остават в размера за предходната година. Не се допуска изменение на местните данъци през годината – тоест те могат да се изменят в текущата година, но ще влязат в сила от следващата година.

 (чл.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник