ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 627 уникалност: 93.9%

Правен Въпрос

Има ли право на данъчен кредит дружество, което безвъзмездно ремонтира обект (път), собственост на трето лице, ако доставката е свързана с икономическата му дейност?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 сключва договор за СМР с Дружество 2. Дружество 1 упражнява право на данъчен кредит по издадената фактура. От НАП установяват, че в представения приемно-предавателен протокол са включени строителни услуги и материали по ремонт на общински път, свързващ сградата на Дружество 1 с главния път. Данъчните посочват, че без да притежава вещно право върху него, Дружество 1 е извършило СМР, които следва да се квалифицират като действия по безвъзмездно предоставяне на услуги в полза на общината. С ревизионен акт НАП определя допълнителни задължения по ЗДДС. Актът е обжалван пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 172 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗДРАВКА ШУМЕНСКА

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора В. С. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 9636/2014

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на адв. И. Т., в качеството му на процесуален представител на Н. И. К., управител на "ЕТИ-81" ООД, срещу решение № 1126 от 25.06.2014 г. по адм. д. № 677 по описа за 2014 г. на административния съд - Бургас.

С него е отхвърлена жалбата на търговското дружество срещу ревизионен акт № 021301584 от 25.11.2013 г. на органа по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с решение № 27 от 7.02.2014 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Бургас.

В касационната жалба са развити доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушаване на материалния и процесуалния закони, както и поради необосноваността му, което съставлява отменително касационно основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по съществото на спора с отмяна на ревизионния акт и присъждане на съдебни разноски.

Ответната страна по касационната жалба - директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Бургас не ангажира становище по нея.

Представителят на Върховна административна прокуратура прокурор В. С. дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, след като прецени допустимостта на касационната жалба и наведеното отменително основание, и с оглед на чл. 218 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК и от надлежна страна, а разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд - Бургас е бил сезиран с жалба срещу ревизионен акт № 021301584 от 25.11.2013 г. на органа по приходите при ТД на НАП- гр. Бургас, потвърден с решение № 27 от 7.02.2014 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Бургас. С него на ревизираното дружество за данъчен период м.12.2011 г., на основание чл. 86, ал. 1, във връзка с чл. 9, ал. 3 от ЗДДС, е начислен ДДС в размер на 20 754.16 лв. и лихва за забава в размер на 3 415.65 лв., като данъчната основа е определена по реда на чл. 27, ал. 2 от ЗДДС, по повод извършената от дружеството безвъзмездна облагаема доставка на услуга "ремонт на полски път", свързващ стопанска сграда с път III - 795 "Драка-Малина-Карнобат".

скрито платено съдържание: 815 думи;