ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 685 уникалност: 93.7%

Правен Въпрос

Допустимо ли е да се откаже право на приспадане на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна доставка на услуга, която има значение за икономическата дейност на доставчика?

Фактическа Обстановка

Инвеститор купува поземлени имоти във ваканционно селище, върху които планира да изгради апартаменти, паркоместа и др. За да реализира проекта си, той сключва договор с местната община, чрез който се задължава безвъзмездно да извърши строително-ремонтни работи по канално-помпената станция във ваканционното селище, която е собственост на общината. Станцията няма капацитета да поеме обектите на инвеститора, затова, за да може проектът да бъде осъществен, е наложително да се извърши реконструкция. При ревизия от НАП отказват да признаят правото на данъчен кредит на инвеститора по фактурата за предоставените услуги по помпената станция, тъй като приемат, че доставката е безвъзмездна, в полза на общината. Инвеститорът обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 88 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на четиринадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Л. С. изслуша докладваното от съдията МАРУСЯ ДИМИТРОВА по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът Директора на Дирекция "ОДОП" - София моли да бъде отменено решение № 2493/14.04.2014 г. по адм. д. № 510/2013 г. на АССГ, с което е отменен РА № 2101201212/02.05.2012 г. и РА за поправка № 1231206/19.05.2012 г. на ТД на НАП-София като неправилно. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон. Подробни съображения излага в жалбата и в писмени бележки. Моли жалбата против РА да бъде уважена и да му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. В писмени бележки моли делото да бъде върнато на същия съд за ново разглеждане от друг състав за изясняване дали извършената реконструкция на канално-помпената станция не надхвърля необходимото, за да може ответника да извърши следващи облагаеми доставки и стойността им е включена в цената на тези доставки. Поддържат, че следва да се назначат техническа и счетоводна експертизи за изясняване на тези обстоятелства, тъй като в техническата експертиза е посочено, че реконструкцията на канално-помпената станция и изграждането на техническата инфраструктура - канализация и водопровод ще обезпечи бъдещото разрастване на района около с. Лозенец в незастроените м. Смаилов чаир и м. Караагач.

Ответникът по касационната жалба "Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестмънтс" ЕООД по съображения в писмен отговор и в писмени бележки моли решението като правилно да бъде оставено в сила като му бъдат присъдени разноски. Поддържа, че касаторът е могъл да постави въпросите си на вещите лица по приетите по делото счетоводна и техническа експертизи, последната от която е дала заключение, че извършените реконструкции са били необходими изцяло за дейността на дружеството.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, І отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение административният съд е отменил РА № 2101201212/02.05.2012 г. и РА за поправка № 1231206/19.05.2012 г. на ТД на НАП-София, с които не е признато право на приспадане на данъчен кредит 147 635,87 лв. по фактура № 315/02.10.2009 г. на "Северни води" ООД за извършени СМР - реконструкция на канално-помпена станция във Ваканционно селище "Лозенец" /"Корал"/ на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, тъй като е извършена безвъзмездна доставка на Община Царево, чиято собственост е канално-помпената станция, след чиято реконструкция към нея могат се включат обектите, на които ревизираното лице е инвеститор във ваканционно селище "Корал". Съдът е приел, че с РА за поправка само са уточнени дължимите за внасяне суми за ревизирания период след цитираната корекция предвид извършени прихващания с издадени предишен РА и два АПВ.

скрито платено съдържание: 1169 думи;