ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 661 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли да се признае право на данъчен кредит на данъчно задължено лице за доставка, от която се възползват безвъзмездно трети лица?

Фактическа Обстановка

Дружество и физическо лице са съсобственици на недвижим имот. С цел превръщане на имота в туристически обект (къща за гости) дружеството възлага на три различни изпълнители изработването на технически проекти, строителен надзор и строително-монтажни дейности. Впоследствие дружеството закупува целия недвижим имот, като физическото лице запазва право на ползване. НАП приема, че част от услугите са използвани от дружеството – купувач за безвъзмездни доставки на физическото лице – съсобственик, като за тази част отказва право на данъчен кредит. Дружеството обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 61 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на четиринадесети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Г. Х. изслуша докладваното от съдията МИЛЕНА ЗЛАТКОВА по адм. д. № 2274/2019

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационната жалба на "Майс България" ЕООД, ЕИК 201471808, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Твърдишки проход" № 7, ет. 8, ап. 25 и съдебен адрес: гр. София, ул. "Княз Борис І" № 57, ет. 1, офис 1, подадена чрез процесуалния му представител адв. Симеонов, против решение № 70 от 07.01.2019 г. на Административен съд - София - град /АССГ/, постановено по адм. д. № 9891/2018 г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството против ревизионен акт /РА/ № Р-22221017007431-091-001/26.03.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - София, потвърден с решение № 846/15.06.2018 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - София при ЦУ на НАП, и в полза на ответника са присъдени разноски в размер на 400 лв.

С доводи за наличието на касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК касаторът иска отмяна на първоинстанционното решение изцяло като неправилно и присъждане на направените разноски.

Ответникът по касационната жалба - директорът на Дирекция "ОДОП" - София при ЦУ на НАП оспорва същата чрез процесуалния си представител юрк. Мирчева и заявява искане да бъде потвърдено първоинстанционното решение, както и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция в размер на 400 лв. На основание чл. 78, ал. 5 ГПК в условията на евентуалност при уважаване на касационната жалба се претендира намаляване на адвокатското възнаграждение поради прекомерност съобразно действителната фактически и правна сложност на делото.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, след като прецени наведените в касационната жалба доводи, валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение изискването на чл. 218 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна страна срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт, неблагоприятен за нея, е допустима.

Настоящата касационна инстанция преценява решението на АССГ като валидно и допустимо. Правилно е приел административният съд, че е сезиран с допустимо оспорване на РА, че актът е валиден, издаден от компетентни органи в предвидената от закона форма след ревизионно производство, възложено от компетентен орган.

С РА частично е отказано право на приспадане на ДДС за данъчните периоди м. юни, юли и август 2017 г. по фактури, описани на стр. 7 от ревизионния доклад /РД/ в размер на 6 842.35 лв., представляващи 3/4 от общо упражненото от ревизираното дружество право на приспадане на ДДС в размер на 9 123.14 лв., на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗДДС, тъй като услугите, предмет на доставките, частично са предназначени за безвъзмездни доставки в полза на съсобственика на недвижимия имот, в който са извършени.

Съдът е приел за безспорно установени следните факти:

С НА № 49 от 21.11.2012 г. Г. Д. Т. продава на "Майс България" ЕООД 1/4 ид.ч. от собствения си недвижим имот - масивна жилищна сграда, северен близнак в гр. София на ул. "Дедеагач" № 43 със складови помещения под нивото на терена и складови помещения в подпокривното пространство заедно с 1/8 ид.ч. от поземления имот, в който е изградена. На 13.07.2017 г. между същите страни е сключен предварителен договор, съгласно който Г. Д. Т. се задължава да продаде на "Майс България" ЕООД собствените си ид.ч. от описания недвижим имот до 01.02.2018 г. Окончателният договор е сключен на 28.09.2017 г. в изискуемата от закона форма - НА № 107/2017 г. и според него продавачът си запазва правото на ползване върху продадените от него идеални части.

На 27.03.2017 г. между жалбоподателя като възложител и "Архистик" ЕООД като изпълнител е сключен договор за изработването на технически проекти по части: архитектурна, конструктивна, електрическа и ВиК за основен ремонт и преустройство на жилищната сграда. С приемо-предавателен протокол от 30.05.2017 г. проектите са предадени от изпълнителя и приети от възложителя. С договор от 26.05.2017 г. "Майс България" ЕООД възлага на "Евро билд консулт" ООД изготвянето на комплексен доклад за оценка на инвестиционния проект. 3а строежа е издадено Разрешение за строеж № 41/29.06.2017 г. от главния архитект на СО, район "Триадица". "Майс България" ЕООД възлага строителния надзор на "Евро билд консулт" ООД с договор от 18.07.2017 г., а изпълнението на СМР е възложено от него на "Инвест Билд 2010" ЕООД с договор от 20.07.2017 г. Представени са приемо-предавателни протоколи за приемане на изпълнените СМР и договор от 21.07.2017 г., сключен с "ЧЕЗ разпределение България" АД за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа.

скрито платено съдържание: 1620 думи;