Наредба за Осчетоводяване на Разходи по Оперативни Програми

(Наредба № Н-3 от 22 Май 2018 г. за Определяне на Правилата за Плащания, за Верификация и Сертификация на Разходите, за Възстановяване и Отписване на Неправомерни Разходи и за Осчетоводяване, както и Сроковете и Правилата за Приключване на Счетоводната Година по Оперативните Програми и Програмите за Европейско Териториално Сътрудничество)

5010
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar