Директива (ЕС) 2015/121 на Съвета за Изменение на Директива 2011/96/ЕС относно Общата Система за Данъчно Облагане на Дружества Майки и Дъщерни Дружества от Различни Държави Членки

576
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar