Ред за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 947 уникалност: 100%

Отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се ползва въз основа на писмено заявление от осиновителя към работодателя, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване/приемане на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение (№ 9, №10, №10а, №13 или №13а) от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). Номерът на приложението зависи от заявителя и обстоятелствата на осиновяването. Приложение №9 се подава от осиновителката или от работника или служителя, който сам е осиновил детето. Приложение №10 се подава от осиновителя, когато осиновяването е направено от съпрузи. Приложение №10а се подава от родител на осиновителката или осиновителя. Приложение №13 се подава от родителя на работничка или служителка, която сама е осиновила дете. Приложение №13а се подава от родител на работник или служител, който сам е осиновил дете. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

скрито платено съдържание: 182 думи;

Отпускът не може да се ползва при настъпване на някое от следните обстоятелства:

скрито платено съдържание: 257 думи;