Пример 13. Апорт на актив

Предприятие 1 придобива дялово участие в Предприятие 2 – 1 500 бр. акции, с номинална стойност 10 лв. всяка. За целта то извършва апортна вноска на автомобил „Мазда“, за който вещите лица, назначени от съда, определят оценка от 17 000 лв. Отчетната стойност на автомобила е 22 000 лв., натрупаната амортизация е 6 000 лв., а инвестицията се предвижда да бъде дългосрочна и да се води по себестойностен метод. Необходимо е да се съставят следните счетоводни статии:

1) Отписва се натрупаната амортизация:

Дт| Амортизация на транспортни средства – 6 000 лв.

            Кт| Транспортни средства – 6 000 лв.

2) Дълготрайният материален актив се трансформира в дългосрочна инвестиция:

Дт| Инвестиции в асоциирани предприятия – 17 000 лв.

            Кт| Транспортни средства – 16 000 лв.

            Кт| Други приходи от дейността – 1 000 лв.

(§30 от МСС 16)

Виж в контекста на целия сборник