СС 8 - Нетни Печалби или Загуби за Периода, Фундаментални Грешки и Промени в Счетоводната Политика

1899
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 8 определя изискванията за представяне и счетоводно третиране на определени статии от отчета за приходите и разходите, така че всички предприятия да подготвят и представят отчетите си за приходите и разходите на съпоставима база. Този стандарт изисква класифицирането и отчитането на определени пера като пера от обичайна дейност и като извънредни. Той определя и счетоводното третиране на промените в счетоводните стойности, промените в счетоводната политика и коригирането на фундаменталните грешки.

I. Обхват

1. Този стандарт се прилага при представянето на печалбите или загубите, свързани с обичайната дейност и извънредните статии в отчета за приходите и разходите, отразяването в отчета на промените в приблизителните счетоводни оценки, фундаменталните грешки и промените в счетоводната политика.

II. Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Извънредни статии – приходи или разходи, получени в резултат на събития или операции, които са ясно разграничени от обичайната (типичната, свойствената) дейност на предприятието, поради което не се очаква те да се повтарят често или постоянно.

Обичайна дейност – дейностите, които предприятието предприема, и тези, които са свързани или произтичат от предприетите дейности, и такива, които допринасят за развитие на предприятието. Тя може да бъде основна, финансова и инвестиционна.

Фундаментални грешки – грешки, които са от такова значение, че финансовият отчет за един или повече предходни периоди вече не може да се счита за достоверен към датата на неговото публикуване.

Счетоводна политика - съвкупност от конкретни принципи, бази, установени правила и практики, приети от предприятието при изготвянето и представянето на финансовите отчети съгласно изискванията на СС 1 – Представяне на финансовите отчети.

III. Печалба или Загуба за Отчетния Период

3.1. Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако друг стандарт изисква или позволява друго.

3.2. Печалбата или загубата за отчетния период включва:

а) печалбата или загубата от обичайната дейност, и

б) извънредните статии.

IV. Извънредни Статии

4.1. (доп. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В отчета за приходите и разходите се отчита общата сума на всички извънредни статии. Естеството и размерът на всяка извънредна статия се оповестява допълнително в приложението.

4.2. Извънредните статии текущо се отчитат като извънредни приходи и извънредни разходи.

4.3. Като извънредни статии се представят:

а) балансовата стойност на принудително отчуждените активи;

б) балансовата стойност на отписаните активи и пасиви вследствие на природни и други бедствия;

в) сумата на получените застрахователни обезщетения.

V. Печалба или Загуба от Обичайната Дейност

5. (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато естеството на приходните или разходните статии при определянето на печалбата или загубата от обичайната дейност е важно за обясняване на резултатите от дейността, естеството и размерът на такива статии трябва да се оповести в приложението.

версия, консолидирана от Kreston BulMar