СС 7 - Отчети за Паричните Потоци

2432
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

(Изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) СС 7 урежда осигуряването на информация за историческите изменения на паричните наличности и паричните еквиваленти на предприятието чрез отчет за паричните потоци.

I. Обхват

1.1. (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Предприятията, прилагащи двустранно счетоводно записване, изготвят отчет за паричните потоци в съответствие с изискванията на този стандарт.

1.2. (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Предприятията, представящи консолидирани финансови отчети, съответно изготвят и консолидиран отчет за паричните потоци, като освен с изискванията на този стандарт се съобразяват и с изискванията на СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.

1.3. (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Съвместно контролираните предприятия изготвят самостоятелен отчет за паричните потоци.

1.4. Участниците в съвместно контролирани дейности и съвместно контролирани активи представят в своите отчети за паричните потоци и дяловете си в паричните потоци от съвместно контролираните дейности и съвместно контролираните активи.

II. Определения

2. В този стандарт се използват термини със следното значение:

Парични средства – краткосрочни финансови активи под формата на парични наличности и/или парични еквиваленти.

Парични наличности – налични в брой пари и безсрочни депозити.

Парични еквиваленти – краткосрочни, високоликвидни вложения, които са лесно обратими в съответни парични суми и които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Парични потоци – входящите (постъпленията) и изходящите (плащанията) потоци от парични наличности и парични еквиваленти. Паричните потоци изключват движенията между статиите, които представляват парични наличности или парични еквиваленти, защото тези елементи представляват по-скоро част от управлението на паричните наличности на предприятието, отколкото част от неговата основна, инвестиционна и финансова дейност. Управлението на паричните потоци обхваща инвестирането на свободните парични наличности в парични еквиваленти.

Основна дейност – дейността на предприятието, която не може да се определи като инвестиционна или финансова дейност.

Инвестиционна дейност – придобиване и продажба (включително предоставените или получените аванси) на:

а) дълготрайни (дългосрочни) активи, независимо от конкретния им вид, и

б) краткосрочни финансови активи, които:

- не са включени в паричните еквиваленти;

- не се държат за дилърски операции или търговски цели, и

- не са класифицирани като държани за осъществяване на финансова дейност.

Финансова дейност – сделки на предприятието, които водят до промяна в размера и състава на собствения и/или привлечения капитал, чрез:

а) поемане на парични средства от външни за дейността на предприятието източници, като:

- емитиране на ценни книжа на собствения капитал или дългови ценни книжа;

- допълнителни вноски на собствениците, или

- краткосрочни или дългосрочни кредити от заемодатели;

б) изплащане на парични средства на външни за дейността на предприятието получатели, като:

- покриване на задължения (независимо от конкретния им вид), произтичащи от получени парични средства по реда на буква "а";

- покриване на задължения по лизингови договори;

в) постъпления и плащания за финансови активи (дългосрочни и/или краткосрочни), класифицирани като държани за осъществяване на финансова дейност.

III. Представяне на Паричните Потоци в Отчета за Паричните Потоци

3. (изм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Отчетът за паричните потоци трябва да представя паричните потоци през отчетния период, групирани по основна, инвестиционна и финансова дейност, чрез пряк метод:

3.1. Пряк метод е този, при който паричните потоци от различните видове сделки, осъществени от предприятието, се отразяват в отделните дейности по основни класове брутни парични постъпления и брутни плащания за отчетния период.

При прекия метод информация за основните класове брутни парични постъпления и плащания може да бъде получена от:

а) счетоводните регистри на предприятието за движението на паричните му средства;

б) размера на статиите в отчета за приходите и разходите, коригиран с промените през отчетния период в размера на статиите на счетоводния баланс, като се вземат предвид всички промени в тези статии, настъпили в резултат на сделки, осъществени без използването на парични средства.

3.2. (отм. ДВ-86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

IV. Отчитане на Парични Потоци на Нетна База

4. Паричните потоци се отчитат на нетна база в следните случаи:

версия, консолидирана от Kreston BulMar