СС 41 - Селско Стопанство

2013
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 41 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската продукция в годишните финансови отчети на предприятията със селскостопанска дейност.

I. Обхват

1.1. Този стандарт се прилага при отчитане на:

а) биологични активи;

б) селскостопанска продукция;

в) правителствени дарения, свързани с биологични активи.

1.2. Този стандарт не се прилага за:

а) земя;

б) нематериални активи;

в) преработка на селскостопанска продукция;

г) биологични активи с непроизводствена цел, като горски насаждения за защита на околната среда, хранителни продукти за потребление и др.;

д) производни продукти от биологични активи и селскостопанска продукция.

Примери за биологични активи и селскостопанска продукция, които са в обхвата на този стандарт, и на техни производни продукти, които са извън неговия обсег:

Биологични активи

Селскостопанска продукция

Производни

Стадо млечен добитък

Мляко

Сирене

Стадо свине

Трупно месо

Колбаси

Стадо овце

Вълна

Прежда

Дървета в гората

Дървесни трупи

Преработен дървен материал

Зърнени култури

Зърно

Хляб

Лозови насаждения

Грозде

Вино

II. Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Селскостопанска дейност – дейността, чрез която се управляват биологичните активи и тяхната биологична трансформация в селскостопанска продукция с цел те да бъдат продадени, преработени или използвани в тази дейност.

Биологичен актив – придобито и контролирано от предприятието живо животно или растение в резултат на минали събития, от управлението на което се очаква икономическа изгода.

Група биологични активи – съвкупност от сходни живи животни или растения.

Селскостопанска продукция – първоначално придобит полезен продукт от биологичните активи на предприятието, който се идентифицира като отделен актив в момента на отделянето му от биологичния актив.

Продуктите, получени в резултат на преработката на селскостопанската продукция, не се включват в обхвата на този стандарт.

Биологична трансформация – процес, включващ растеж, стареене, продуктивност и размножаване, които предизвикват качествени и количествени промени в животните и растенията и се създават нови активи под формата на селскостопанска продукция или други биологични активи от същото потомство.

Справедлива стойност – сумата, за която биологичните активи и селскостопанската продукция могат да бъдат разменени в пряка сделка между информирани и желаещи, осъществяването на сделката купувач и продавач към настоящия момент.

Правителствени дарения – дарения, определени в СС 20 - Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствена помощ.

Активен пазар – пазар, при който съществуват следните условия:

а) стоките, които се търгуват, са хомогенни;

б) желаещите продавачи и купувачи могат да бъдат открити нормално по всяко време, и

в) цените са общодостъпни.

Разходи при продажба – разходите, които се състоят от комисиони за брокери и дилъри, такси за регулиращи агенции и стокови борси, такси и задължения по прехвърлянето. В разходите при продажба и в справедливата стойност не се включват транспортни и други подобни разходи, свързани с пренасянето (превозването) на активите до пазара.

III. Признаване и Оценяване

3.1. Биологичните активи и селскостопанската продукция се признават тогава и само тогава, когато:

а) предприятието контролира актива в резултат на минали събития;

б) съществува достатъчна вероятност предприятието да придобие икономическа изгода;

в) са достоверно измерими.

При селскостопанска дейност контролът може да бъде доказан например чрез законното притежаване на животните и маркирането им в момента на придобиването, раждането или отбиването им.

Бъдещите изгоди обичайно се преценяват чрез оценяване на важни (съществени) физически атрибути.

3.2. Биологичните активи се оценяват при първоначалното признаване и в края на всеки отчетен период по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи при продажба, с изключение на случаите, при които справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена.

3.3. Селскостопанската продукция, придобита от биологичните активи на предприятието, се оценява при първоначалното признаване по справедлива стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба. След първоначалното признаване и в края на отчетния период селскостопанската продукция се оценява съгласно разпоредбите на СС 2 - Стоково-материални запаси.

3.4. Определянето на справедливата стойност на биологичните активи и селскостопанската продукция може да бъде улеснено чрез тяхното групиране според определящи характеристики: например по възраст и качество. Предприятието избира тези характеристики, които са използвани на пазара като ценообразуващи елементи.

3.5. Базата за определяне на справедливата стойност на биологичните активи и селскостопанската продукция е съществуващата цена на активен пазар.

3.6. Ако предприятието има достъп до няколко активни пазара, то ще приложи цената на този пазар, който има намерение да използва.

3.7. Ако не съществува активен пазар, при определянето на справедливата стойност предприятието ползва един или няколко от следните фактори:

а) най-скорошната цена на сделката, при условие че не е имало значително изменение на икономическите условия между датата на сделката и датата на оценката;

б) пазарната цена на сходни и подобни активи, и

в) препоръчителния подход за отрасъла или сектора: например цената на добитъка може да се изрази чрез цената на килограм месо (трупно месо).

версия, консолидирана от Kreston BulMar