СС 33 - Доходи на Акция

1380
версия, консолидирана от Kreston BulMar

Цел

СС 33 определя правилата и принципите за представяне на доходите на акция, както и базата за тяхното изчисляване.

I. Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които оповестяват доходи на акция.

Когато предприятието майка представя консолидиран финансов отчет, изискванията на този стандарт се прилагат на базата на консолидираната информация.

II. Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Обикновена акция – капиталов инструмент, който е подчинен на всички останали класове капиталови инструменти. Тя определя дела на притежателя си в собствения капитал на предприятието и правото му да участва в разпределянето на печалбата.

Потенциална обикновена акция – финансов инструмент или друг договор, който може да осигури на притежателя си правото на придобиване на обикновени акции. Тя може да бъде:

а) капиталов или дългов инструмент, включващ привилегировани акции, които са конвертируеми в обикновени акции;

б) варанти или опции на конвертируеми акции;

в) план за закупуване на акции от работещите в предприятието, които имат право да получат обикновени акции като част от своето възнаграждение, или други планове за покупка на акции;

г) акции, които ще бъдат емитирани при наличието на определени условия, произтичащи от договорни споразумения (бизнескомбинации, покупка на други активи).

Акции с намалена стойност – емитирани нови акции в резултат на конвертиране на финансови инструменти, които не увеличават акционерния капитал, а само променят съотношенията в капитала.

Финансов инструмент – всеки договор, от който произтичат финансови активи за едно предприятие и финансови пасиви или капиталови инструменти за друго предприятие.

Капиталов инструмент – всеки договор, който дава право на остатъчен дял в собствения капитал на предприятието.

Финансов актив – договорно право за:

а) получаване на пари в брой;

б) получаване на пари или други финансови активи от друго предприятие (дългосрочни вземания);

в) размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално благоприятни условия;

г) капиталов инструмент на друго предприятие (дългосрочни инвестиции).

Финансов пасив – договорно задължение за:

а) изплащане на пари в брой или размяна на финансови активи с друго предприятие;

б) размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия.

Паричен финансов актив или пасив – този, който ще бъде получен или платен като фиксирана или определима парична сума.

Варант – ценна книга, която дава на приносителя си право да запише определен брой акции или облигации по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.

Опция – финансов инструмент, който дава правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок.

III. Определяне на Основния Доход на Акция

3.1. Основният доход на акция (ОДА) се определя, като нетната печалба (загуба) за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, се раздели на среднопретегления брой на обикновените акции (акции в обращение), които могат да се припишат на конкретни акционери към даден момент.

3.2. Нетната печалба (загуба) за периода се изчислява, като балансовата печалба се намали (или загубата се увеличи) с полагащите се дивиденти на привилегированите акции и със задължителните отчисления по закон.

3.3. Полагащите се дивиденти за притежаваните привилегировани акции, които се изваждат от балансовата печалба (или се прибавят към загубата) за периода, включват:

а) размера на всички преференциални дивиденти от привилегировани акции без натрупване, декларирани за периода, и

б) пълния размер на изискуемите преференциални дивиденти от привилегировани акции с натрупване за периода независимо от това, дали са били декларирани.

Не се включват дивидентите за привилегировани акции, платени или декларирани през периода, които се отнасят за минали периоди.

3.4. Среднопретегленият брой акции за периода се определя по два начина:

а) или като сума от броя на акциите в обращение в началото на периода, броя на акциите в обращение след нова емисия и броя на акциите в обращение след обратно изкупуване, като всеки брой акции предварително се умножи със средновремевия фактор;

б) или като към броя на акциите в обращение в началото на периода се прибави броят на емитираните акции и се извади броят на обратно изкупените акции, като всеки брой акции предварително се умножи със средновремевия фактор.

3.5. Средновремевият фактор се определя като съотношение между броя на месеците (дните), през които конкретните акции са били в обращение, и броя на месеците (дните) през отчетния период.

Пример за определяне на среднопретеглен брой акции:

Показатели

Емитирани акции

Изкупени собствени акции

Акции в обръщение

1. Салдо в началото на годината - 1 януари 2001 г.

2000

300

1700

2. Емисия на нови акции в обръщение - 31 май 2001 г.

800

-

2500

3. Изкупени допълнително собствени акции - 1 декември 2001 г.

-

250

2250

4. Салдо в края на годината – 31 декември 2001 г.

2800

550

2250

Изчисляване на среднопретегления брой акции:

(1700 x 5/12) + (2500 x 6/12) + (2250 x 1/12) = 2146 акции, или

(1700 x 12/12) + (800 x 7/12) - (250 x 1/12) = 2146 акции

3.6. Акциите се включват в среднопретегления брой от датата (месеца), от която доходът от тях е дължим, например:

а) обикновени акции, емитирани срещу плащане в брой, се включват към датата (месеца), когато трябва да се получат парите;

б) обикновени акции, издадени като доброволно реинвестиране на дивиденти от обикновени или привилегировани акции, се включват към датата (месеца) на изплащане на дивидента;

в) обикновени акции, издадени като резултат от превръщане на дългов инструмент в обикновена акция, се включват към датата (месеца), на която се преустановява начисляването на лихвите;

г) обикновени акции, издадени като средство за уреждане на задължения на предприятието, се включват към датата (месеца) на уреждане на задължението;

д) обикновени акции, издадени като средство за придобиване на непаричен актив, се включват към датата (месеца), на която се осъществява придобиването;

е) обикновени акции, издадени вместо лихва или главница на други финансови инструменти, се включват към датата (месеца), на която лихвата спира да се начислява;

ж) обикновени акции, издадени като част от закупено вложение в резултат на бизнескомбинация от вида "придобиване", се включват към датата на придобиването; ако придобиването представлява обединяване на участия, броят на обикновените акции в обединеното предприятие е съвкупност от среднопретегления брой на акциите в предприятията, които са се обединили, и акциите, които са били държани след обединяването;

з) при всички останали случаи за включване на обикновени акции редът се определя от специфичните условия, съпровождащи тяхното издаване.

3.7. Обикновени акции, които се издават при наличието на определени условия (условно издадени акции), се считат за акции в обращение и се включват в изчисляването на основния доход на акция от датата на изпълнението на всички необходими условия. Обикновените акции в обращение, които подлежат на непредвидено връщане, се третират като условно издадени акции.

3.8. Среднопретегленият брой на обикновените акции, които са в обращение през отчетния период и за всички представени периоди, се преизчислява за събития, различни от трансформирането на потенциални обикновени акции, които събития са променили броя на акциите в обращение, без да се е променил капиталът.

версия, консолидирана от Kreston BulMar